POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV


1. Veljavnost in uporaba Politike

Ta Politika varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) velja za vsakogar, ki šteje za uporabnika ali kupca storitev podjetja STIL INŽENIRING, podjetje za marketing, trgovino in turizem d.o.o., ter za celotno spletno stran www.stil-inz.si, za vse sestavne dele in podstrani.

Ta Politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno stran in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te Politike.

Ta Politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani po spremembi te Politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2. O varstvu osebnih podatkov

2.1. Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se zbirajo v zvezi z izvajanjem storitev in pri uporabi spletnih strani www.stil-inz.si, je STIL INŽENIRING, podjetje za marketing, trgovino in turizem d.o.o., Litijska cesta 188, 1261 Ljubljana – Dobrunje, matična številka: 5525861000, davčna številka: SI 47186194 (v nadaljevanju: ponudnik in upravljavec).

2.2. Podatki o uporabnikih, ki se zbirajo

Upravljavec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

- ime in priimek;
- naslov;
- podjetje oz. naziv pravne osebe (če je posameznik zaposlen ali v primerljivem razmerju s pravno osebo);
- naslov elektronske pošte;
- kontaktno telefonsko številko;
- državo bivanja;
- vir prvega obiska spletne strani;
- število obiskov spletne strani;
- druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v kontaktne obrazce na spletnih straneh.

2.3. Namen obdelave podatkov

Upravljavec bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

- zagotavljanje pravilnosti in skladnosti podatkov za izvajanje naročenih storitev,
- vodenje evidence strank,
- izdajanje računov in z njimi povezano izpolnjevanje davčno – računovodskih zahtev,
- izvajanje storitev in komuniciranje posameznikom,
- za oglaševanje v lastnem imenu ali preko ponudnikov oglaševalskih storitev (Facebook, Mailchimp in Google Analytics), pošiljanje reklamnih materialov in sporočil (navadnih, e-sporočil, SMS, MMS) na uporabnikov naslov (fizični in/ali elektronski) in telefonsko številko, ki ju posameznik posreduje upravljavcu,
- identifikacija in preverjanje podatkov uporabnika.

2.4. Posredovanje podatkov

Upravljavec zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če tako določajo veljavni predpisi.

3. Varstvo podatkov in čas hrambe

Upravljavec varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to Politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določajo zakonodaja Slovenije in predpisi EU. Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler ni zagotovljena uresničitev namena njihove hrambe (rok hrambe).

Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon ali drug predpis za posamezne vrste osebnih podatkov ne določajo drugače.

Za brisanje osebnih podatkov v elektronski obliki se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča rekonstrukcija vseh ali dela brisanih podatkov.

4. Pravice uporabnikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli prekliče dano dovoljenje za obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
(b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
(c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
(b) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
(c) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
(d) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

5. Ukrepanje ob sumu nepooblaščenega dostopa

Upravljavec ob vsakem sumu kršitve varstva osebnih podatkov takšno kršitev sporoči državnemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov, v primeru suma storitve kaznivega dejanja pa policiji ali tožilstvu. Kadar je verjetno, da lahko kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec brez nepotrebnega odlašanja sporoči posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

V primeru zaznane zlorabe osebnih podatkov podjetje brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v roku 72 ur po seznanitvi s kršitvijo, obvesti Informacijskega pooblaščenca o kršitvi varstva osebnih podatkov, ki jo je zaznal, če je verjetno, da bo povzročila tveganje za posege v človekove pravice in temeljne svoboščine ter interese posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Za zlorabo osebnih podatkov šteje vsaka uporaba osebnih podatkov v namene, ki niso v skladu z nameni zbiranja, določenimi v zakonu, na podlagi katerega se zbirajo ali nameni, določenimi v katalogu zbirk osebnih podatkov. Za poskus zlorabe šteje poskus uporabe osebnih podatkov v nedovoljene namene.

6. Izključitev odgovornosti

Za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik, ponudnik ne odgovarja. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost vseh posredovanih podatkov.

Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je upravljavcu pri registraciji posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

7. Uporaba piškotkov

Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnih strani, se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):

- piškotki za analitične namene;
- piškotek za spremljanje itinerarja neregistriranih uporabnikov. Uporaba piškotkov omogoča prilagoditev določenih vsebin spletnih strani za določenega uporabnika, analiza obiska spletne strani pa omogoča stalno izboljševanje spletne strani.

Uporaba piškotkov se izvaja predvsem v naslednje namene:

- spremljanje uporabe spletnih strani, navad uporabnikov, razlikovanje med uporabniki in za njihovo sledenje na spletni strani,
- za namene analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na spletne strani, težave pri navigaciji),
- hramba uporabnikovih nastavitev pri uporabi spletne strani,
- zagotavljanje delovanja nekaterih funkcionalnosti spletne strani,
- izvajanje oglaševalskih akcij, ki jih omogočajo drugi ponudniki (Google, Facebook).

Uporabnik uporabo piškotkov bodisi dovoli, bodisi zavrne, svojo izbiro lahko naknadno tudi spremeni. V kolikor zavrne uporabo piškotkov, spletna stran v brskalniku ne bo naložila nobenega trajnega piškotka, razen lastnih piškotkov, s katerimi se analizira obiskanost spletne strani. V tem primeru uporabniku ne bo moč zagotoviti uporabe spletne strani v celoti.

Spletni strani uporabljata elemente drugih ponudnikov, ki prav tako uporabljajo piškotke, za katera pa so pravila uporabe urejena skladno z njihovo politiko uporabe piškotkov. In sicer vsebujejo elemente drugih ponudnikov.

- Facebook-ov gumb;
- Instagramov Gumb »Follow«.

8. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te Politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te Politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta Politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in upravljavcem se uporabljata slovensko pravo in pravo Evropskih skupnosti (vključno z Uredbo 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov). Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče glede na sedež ponudnika.

Velja od 4. 2. 2021